Strona glwna pl Mapa serwisu Kontakt

Oferta

Prowadzenie rachunkowości klienta
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • księgi handlowe
 • ewidencja ryczałtowa
 • rejestry dla potrzeb podatku VAT
 • inne ewidencje (środków trwałych, wyposażenia itp.)
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych z zakresu:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku VAT

Pozostałe usługi w zakresie rachunkowości
 • sporządzanie i składanie rozliczeń rocznych PIT i CIT
 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia
 • zapewnienie bieżącego kontaktu z księgową przy wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji
Usługi kadrowo-płacowe
 • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT
 • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej
 • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz przygotowywanie dokumentacji dla celów uzyskania zasiłków z ZUS
 • sporządzanie umów o pracę oraz wszelkich aktów z nimi związanych (dodatkowe warunki pracy, aneksy, porozumienia, wypowiedzenia, oświadczenia, świadectwa pracy itp.)
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie i umowa o dzieło)
 • sporządzanie i składanie deklaracji ZUS: ZUA, ZCZA, ZCNA, ZZA, ZIUA, ZWUA, RCA, RNA, RZA, RSA, RGA, RMUA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA, DRA

Usługi doradztwa
 • doradztwo z zakresu prawa handlowego
  • obsługa powstających podmiotów (wybór optymalnej formy prawnej, formy opodatkowania, sporządzanie i składanie dokumentów rejestracyjnych itp.)
  • pomoc w przekształceniach istniejących podmiotów
 • doradztwo z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego i bilansowego
  • dobór form opodatkowania
  • inne porady i konsultacje
 • doradztwo z zakresu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Obsługa klientów od strony formalnoprawnej
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi oraz zus
 • uczestnictwo w zastępstwie klienta w trakcie kontroli oraz sporządzanie wyjaśnień pokontrolnych
 • sporządzanie zapytań i wniosków do właściwych organów
 • sporządzanie odwołań od decyzji właściwych organów
 • prowadzenie sprawozdawczości klienta:
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • sporządzanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego
  • sporządzanie wszelkich zestawień i raportów według otrzymanych wzorów usługi inne